Dokument och intyg

Vi har samlat alla dokument och intyg för att enkelt ska kunna läsa och ladda ner dem.

EN Standarder

EN 1 3 7 2 7 – ANTIBAKTERIELL EFFEKT/SALMONELLA

Kvantitativt suspensionsprov för den antibakteriella effekten inom hälso- och sjukvården med goda resultat på bland annat Salmonella.

EN 1 3 6 2 4 – FUNGICID OCH JÄSTAVDÖDANDE EFFEKT

Kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av den fungicida och jästavdodande effekten inom hälso- och sjukvården

EN 1 7 2 7 2 – LUFTBUREN RUMSDESINFEKTION

Kvantitativt test för maskinell automatiserad luftburen rumsdesinfektion.

EN 1 4 4 7 6 – VIRUSAVDÖDANDE EFFEKT/ CORONAVIRUSFAMILJEN

Kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av virusavdödande effekt inom medicinområdet. Testad på flera virus samt coronavirusfamiljen.

EN 1 3 6 2 3 – EFFEKT MOT LEGIONELLA

Kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av baktericid effekt mot Legionella av kemiska desinfektionsmedel i vattenbaserade system.

EN 1 3 6 1 0 – DESINFEKTIONSMEDEL INOM LIVSMEDEL & INDUSTRI

Kvantitativt suspensionstest för utvärdering av virucid aktivitet mot bakteriofager av kemiska desinfektionsmedel som används i livsmedel och industriområden.

Artikel 95-listan Biociddirektivet

PRODUKTEN äR GODKäND FöR NYTTJANDE ENLIGT ECHA BIOCIDFöRTECKNING ARTIKEL 95 FöR OMRåDE PRODUKTTYP (PT) 2-5 .

  • PT2 – Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur.
  • PT3 – Desinfektionsmedel för veterinärhygien.
  • PT4 – Desinfektionsmedel för ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder.
  • PT5 – Desinfektionsmedel för dricksvatten.

DISPENS GäLLER FöR PT1 TILL SEPTEMBER 2021.

  • PT1 – Desinfektionsmedel för mänsklig hygien.

Säkerhetsdatablad (SDB)

Säkerhetsdatablad (SDB) på engelska

Anolyt-pH

MSDS ANolyth-pH Anolytech

Surface disinfection

Safety datasheet Anolyth-pH

Catholyte

MSDS Catholyte ANolytech

Godkänd för ekologisk produktion

Användningen av ”elektrolyserat vatten” i ekologisk produktion är godkänd av EU. EGTOP; EU’s expertgrupp för Ekologisk produktion säger följande om användningen av hypoklorsyra, producerad på plats med en utrustning av den typ som Anolytech tillhandahåller (”elektrolyserat vatten”):

Saxat ur rapporten
”Final_report_egtop_on_cleaning_disinfectant_en”:

De ämnen som förtecknas i bilaga VII (1) har godkänts för ekologisk produktion i EU. I gruppens yttrande (Expertgrupp för teknisk rådgivning om ekologisk produktion) finns det ett brett samförstånd om att dessa ämnen (förtecknade i bilaga VII.1) är i linje med målen och principerna för ekologisk produktion.

Enligt gruppens uppfattning är användningen av elektrolyserat vatten liknande användningen av natriumhypoklorit. Det kan därför användas för alla ändamål för vilka natriumhypoklorit är godkänt, men inte för något annat ändamål. För närvarande ser gruppen ingen anledning att tydligt ange elektrolyserat vatten. Läs hela rapporten här. 

Studier och tester

Handlingsplan smittsäkra

Allmänna hygienregler enigt jordbruksverket, Anolytechs hygienplan, smittskyddsråd, smittor och smittspridning och särskilda åtgärder vid MRSA och MRSP. Kommer inom kort.

Anolytechs Användarhandbok

I den här handboken hittar du all information du behöver för att använda din maskin från Anolytech på rätt sätt. Du hittar även tips och råd på hur du ska desinficera olika ytor och verktyg. Kommer inom kort.